De rol van woningcorporatie Woonservice binnen de gemeente Midden-Drenthe

15 mei - Lees hier het interview met directeur-bestuurder Bothilde Buma van woningcorporatie Woonservice over de rol van deze organisatie binnen de gemeente Midden-Drenthe en de toekomstige opgave.

De gemeente heeft een forse woningbouw opgave. Om deze opgave te realiseren werken we samen met diverse partners zoals de provincie maar ook inwoners, ontwikkelaars en de woningbouwcorporaties. In dit bericht is een interview te lezen met directeur-bestuurder Bothilde Buma van woningcorporatie Woonservice over de rol van deze organisatie binnen de gemeente Midden-Drenthe en de toekomstige opgave. Ook gaan we kort in op de besluitvorming over mogelijke woningbouwlocaties nabij Beilen en waar de documenten te vinden zijn over dit onderwerp.

Interview woningcorporatie Woonservice

Het woningtekort in Midden-Drenthe is niet alleen een grote uitdaging voor de gemeente. Ook woningcorporatie Woonservice neemt haar verantwoordelijkheid. 

Woonservice verhuurt circa 6.000 woningen in Drenthe en Groningen. In Midden-Drenthe staan 2139 huurwoningen van Woonservice, waarvan 1384 in Beilen.

Directeur-bestuurder Bothilde Buma: “We hebben de komende jaren een grote opgave. Naast dat we het aantal huurwoningen moeten vergroten in verband met de druk op de woningmarkt, hebben we ook een grote verduurzamings- en vervangingsopgave.”

Er wordt in Beilen op verschillende locaties gebouwd. “We zijn volop aan de slag met nieuwbouw. Deels is dit ter vervanging van oude woningen en deels is dit uitbreiding.” 

In de woonvisie van de gemeente is een uitbreiding van huur- en koopwoningen opgenomen. Buma: “Wij zullen hiervan een deel voor onze rekening nemen. Dit hebben we opgenomen in onze prestatieafspraken met de gemeente. De druk op de woningmarkt is groot en neemt nog steeds toe. Naast het zoeken naar geschikte inbreidingslocaties is ook uitbreiding aan de randen van het dorp noodzakelijk om voldoende woningen te kunnen realiseren.” 

Woonservice ziet graag een goede mix van doelgroepen in de woonwijken. “Een mix van koop en huur is volgens ons de basis voor prettige leefbare woonomgevingen. Wij zullen ons dan ook inzetten voor het realiseren van huurwoningen op inbreidings- en uitbreidingslocaties.”

Vervangende nieuwbouw duurt een aantal jaren en geeft door uitplaatsing, het tijdelijk elders onderbrengen van de huurders, extra druk op de woningmarkt. Het toevoegen van woningen op uitbreidingslocaties geeft de mogelijkheid om de verhuisstromen beter te organiseren. Buma: “Met uitbreidingsplannen zoals in Beilen voorkomen we dat de wachttijden voor huurwoningen nog meer gaan toenemen en kunnen we uiteindelijk extra woningen toevoegen.”

Lopende projecten van Woonservice in Beilen:

  • 23 woningen Acacialaan (sociale huur) 
  • 20 woningen Hofstraat/Hekstraat (8 sociale huur en 12 middenhuur)
  • 4 woningen Molenstraat (sociale huur)
  • 35 woningen omgeving Grote Driestraat/Grote Drift (1e fase, 29 sociale huur en 6 sociale koop)
  • 16 woningen Torenlaan (5 sociale huur en 11 middenhuur) 

Kijk hier voor meer informatie over deze projecten.

Besluitvorming rapport Land-iD en vervolg

De gemeenteraad beslist 30 mei of het haalbaarheidsonderzoek voor de kansrijke locaties Alting en Smalbroek wordt opgestart. Hierin worden onderzocht of de locaties daadwerkelijk geschikt zijn voor woningbouw. Voorafgaande aan de gemeenteraad bespreekt de raadscommissie Ruimte en Groen op 16 mei het voorstel van burgemeester en wethouders. Hier is de mogelijkheid om in te spreken. U kunt zich voor het spreekrecht tot uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie (0593) 539 222 (griffie@middendrenthe.nl)

Het voorstel en de bijbehorende documenten zijn nu te vinden op de gemeentelijke website: middendrenthe.bestuurlijkeinformatie.nl/

Blijf betrokken

Als gemeente willen we u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden van Wervend Perspectief Beilen. De algemene informatie staat op onze website www.middendrenthe.nl. Daarnaast is er een digitale nieuwsbrief. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via deze link: https://www.middendrenthe.nl/projecten/wervend-perspectief-beilen