Privacyverklaring

Als gemeente Midden-Drenthe ontkomen we er niet aan om persoonsgegevens te verwerken. Wij nemen uw privacy serieus en hanteren een streng privacybeleid en de volgende uitgangspunten:

 1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer nodig, niet meer gegevens gebruiken dan noodzakelijk is voor de voor de hand liggende taak en dat wel alle persoonsgegevens als vertrouwelijk behandelen
 2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen
 3. Wij houden ons strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslagen

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Algemeen belang en publieke taak: de gemeente heeft publieke taken en taken in het algemeen belang gekregen vanuit de wetgever. In dat kader is het soms nodig om uw gegevens te verwerken
 • Wettelijke plicht: op grond van de wet is de gemeente vaak verplicht om uw gegevens te verwerken
 • Vitaal belang: wij verwerken gegevens indien dit noodzakelijk is voor noodsituaties of levensbedreigende situaties
 • Overeenkomst: als u met ons als gemeente een overeenkomst aangaat dan verwerken wij de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst

Als geen van deze grondslagen van toepassing is dan vragen we altijd om uw:

 • Ondubbelzinnige toestemming: Deze mag u op ieder moment weer intrekken

Verwerken van persoonsgegevens

Om onze taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk voor ons om persoonsgegevens te verwerken. Denk aan persoonsgegevens die verwerkt moeten worden voor het:

 • Aanvragen van een paspoort
 • Registreren van een verhuizing
 • Beoordelen van een uitkeringsaanvraag
 • En onderwerpen als zorg en veiligheid

Wij verwerken uw persoonsgegevens op behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze in overeenstemming met de AVG. Wij houden intern een verwerkingsregister bij. In dit register staat welke verwerking er is, het doel van de verwerking, de grondslag en welke gegevens verwerkt worden. Extern is dit het overzicht van verwerkingen die door ons gedaan worden: Register van persoonsgegevensverwerkingen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens. Dit kunnen algemene gegevens zijn zoals uw NAW-gegevens of geboortedatum of gevoelige gegevens zoals financiële gegevens. Soms is het nodig dat wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, bijvoorbeeld uw BSN of medische gegevens.

Bewaren en vernietigen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van het desbetreffende doeleinde. Als de gegevens niet langer nodig zijn of de bewaartermijn is verstreken, dan vernietigen wij de gegevens zorgvuldig en volgens de Algemene verordening gegevensbescherming en de Archiefwet.

Derden

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en verstrekken deze alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. Met de partijen waaraan wij gegevens verstrekken maken we waar nodig passende afspraken om te waarborgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met de wet worden verwerkt.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken zoals de politie (in het kader van een strafrechtelijk onderzoek) of de Belastingdienst.

Uw rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u bepaalde rechten over uw persoonsgegevens. Rechten die u als betrokkene heeft:

Het recht op informatie

U heeft het recht om in heldere taal informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom van de gegevensverwerking plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens bij uzelf worden verzameld, als wanneer dit via anderen gebeurt

Het recht op dataportabiliteit

Dit wordt ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd. Dat wil zeggen dat u het recht heeft uw persoonsgegevens, die u aan de gemeente Midden-Drenthe heeft verstrekt, in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand kunt verkrijgen. Tevens heeft u het recht die persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die:

 • Digitaal verwerkt worden
 • Die in het kader van een overeenkomst of op basis van toestemming worden verwerkt

Het recht op vergetelheid/ recht om vergeten te worden

U heeft het recht om de gemeente Midden-Drenthe te verzoeken gegevens van u te verwijderen (gegevenswissing). Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • U trekt uw toestemming in (als de verwerking hierop is gebaseerd)

Het recht op inzage

U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien persoonsgegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin u inzage wenst, dan worden deze persoonsgegevens afgeschermd.

Het recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn

Het recht op beperkte verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen), als een van de volgende punten van toepassing is: 

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking wordt beperkt gedurende de periode die wij nodig hebben de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de gemeente Midden-Drenthe zwaarder wegen dan die van u

Het recht op een menselijk blik bij geautomatiseerde besluitvorming

Het recht van verzet

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het effect van deze maatregelen wordt regelmatig opnieuw beoordeeld en zo nodig aangepast.

Voor de veiligheid van de informatiesystemen van gemeente Midden-Drenthe geldt specifiek dat wij regelmatig onderzoeken of er zwakke plekken zijn en zorgen voor een optimale beveiliging. Toch kan het voorkomen dat er een zwakke plek is. Als u een zwakke plek heeft gevonden horen wij dit graag. Stuur een e-mail naar informatiebeveiliging@middendrenthe.nl

Wij analyseren onze website

Wij analyseren onze website www.middendrenthe.nl met Matomo. Wij gebruiken deze dienst alleen om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en die over een aantal jaar te vergelijken (statistische doeleinden).

We zien dan het aantal bezoekers op een pagina of op welke pagina bezoekers onze website verlaten. Het kan zijn dat je browsers ook andere gegevens meestuurt, Bijvoorbeeld welk apparaat je hebt, besturingssysteem, of het land van herkomst. We hebben de gegevens anoniem gemaakt. Dat betekent dat deze niet terug te leiden zijn tot jou als persoon of jouw IP-adres. Wij hebben Matomo niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

Verbeteren dienstverlening

Wij kunnen bepaalde gegevens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt via sociale media of telefoon. We gebruiken dan alleen de gegevens die we daarvoor nodig hebben.

Cameratoezicht bij sportlocaties

Zie Cameratoezicht bij sportlocaties

Wijzigingen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van ons geldende privacy statement adviseren wij u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met Marty Menning, functionaris gegevensbescherming, via Vraag over Privacy/AVG.

Klacht melden

Wilt u een klacht melden, vul het contactformulier in.