Wervend Perspectief Beilen

Veel mensen in onze gemeente zoeken een woning. Wonen is onze prioriteit nummer 1. We willen woningbouw spreiden over de hele gemeente. De meeste huizen zijn nodig in Beilen, omdat Beilen veel voorzieningen heeft en goed bereikbaar is.

Begin 2023 zijn we gestart met het project ‘Wervend Perspectief Beilen’. Daarin onderzoeken wij waar ruimte is voor woningbouw rondom Beilen. Los daarvan zetten we ook in op bouwen binnen de kern. Ons doel is om zo snel mogelijk nieuwe woningen te kunnen bouwen.

Waarom Beilen:

 • Beilen is de grootste kern
 • Beilen heeft de meeste voorzieningen. Bijvoorbeeld scholen en winkels
 • Beilen is goed bereikbaar via het spoor en de autowegen A28 en N381

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ‘Wervend Perspectief Beilen’ in onze speciale nieuwsbrief. Let op: dit is een andere nieuwsbrief dan onze algemene nieuwsbrief.

Wet voorkeursrecht Alting en Smalbroek

Onze ambitie is om in de gemeente tot 2030 ongeveer 1.700 nieuwe woningen te realiseren. De meeste woningen willen we bouwen in Beilen. We willen daar zo snel mogelijk mee starten. We hebben goed gekeken naar locaties die geschikt zijn voor woningbouw rondom Beilen. Daarbij was het belangrijk dat:  

 • De kansrijke locaties aan de zuid- of oostkant van Beilen liggen
 • Voldoen aan landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid
 • Geen grote verkeersmaatregelen nodig zijn 
 • Het geen laaggelegen gebied is. De landelijke overheid vraagt in nieuw beleid namelijk aandacht voor water en bodem. Bouwen in laaggelegen gebied, zoals een beekdal, is daarom niet mogelijk
 • Op de locaties voldoende woningen gebouwd kunnen worden
 • Voor 2030 gestart kan worden met bouwen van woningen 

Gelet op deze voorwaarden, wijzen wij 2 locaties aan als kansrijk voor woningbouw: Alting en Smalbroek. Daarom is daar de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Onze gemeenteraad heeft dat op 14 december 2023 goedgekeurd. De Wvg betekent dat als een eigenaar grond wil verkopen, zij de grond eerst aan de gemeente moet aanbieden. Grondeigenaren in Alting en Smalbroek zijn daarover per brief geïnformeerd.

Luchtfoto voorkeurslocaties Alting en Smalbroek

Deze kaart toont een luchtfoto van Beilen en directe omgeving. Daarop zijn cirkels getekend die kansrijke zoeklocaties voor woningbouw aangeven. Een cirkel is getekend rond Smalbroek, ten zuidwesten van de kern Beilen. De andere cirkel is getekend rond Alting, ten noordoosten van de kern Beilen.

Toekomstbeeld lange termijn

Deze afbeelding toont een tekening van Wervend Perspectief Beilen. De tekening laat de mogelijke geschetste toekomstsituatie zien rond de kern Beilen. Daarop zijn groen- en waterstructuren getekend. Naast de bestaande bouw in en rond Beilen zijn met roodbruine vlekken zoeklocaties voor woningbouw aangegeven. Met twee gele cirkels zijn de kansrijke zoeklocaties Smalbroek en Alting uitgelicht.

Hoe kunnen Smalbroek en Alting er straks uitzien (voorbeelden)

Een voorbeeld van hoe Smalbroek en Alting er straks uit zouden kunnen zien. Let op: dit is dus niet hoe het definitief gaat worden.

Voorbeeld Smalbroek

 • We bouwen voornamelijk op hoger gelegen grond
 • In het lage deel van beekdal is veel ruimte voor water, natuur en landbouw
 • Bestaande houtwallen en sloten zijn de basis voor de groenblauwe structuur. Binnen deze groenblauwe structuur ontstaan de ‘woonvelden’. Woonvelden zijn de vlakken waarbinnen woningen gebouwd kunnen worden
 • Bestaande woningen/panden passen we zoveel mogelijk in
 • Verkeer kan de wijk bereiken via een weg die centraal door de wijk loopt van noord naar zuid
 • Bestaande weg Smalbroek blijft doorgaande route voor fietsers en bestemmingsverkeer

Voorbeeld Alting

 • Cultuurhistorie is de basis
 • Waardevolle essen blijven onbebouwd (daar bouwen we niet)
 • Er zijn geen woningen of woonvelden getekend rond het oude gedeelte van Alting
 • Groenblauwe structuur van houtsingels en sloten zijn de nieuwe basis waarbinnen we de ‘woonvelden’ ontwikkelen
 • Verkeer voor de nieuwe woonvelden sluit aan op de ‘Klatering’
 • Bestaande landweg Alting kan dan misschien als veilige route voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer gebruikt worden

Uitdagingen woningbouw

We moeten rekening houden met verkeer, bereikbaarheid, milieu en andere zaken zoals bedrijvigheid.

Uitdagingen verkeer en bereikbaarheid

Op de kaart is met cijfers aangegeven waar onze uitdagingen liggen als het gaat om infrastructuur (verkeer). Dat zijn:

 1. Overgang spoor bij Klatering. Aanpassing van bestaande overgang voor betere bereikbaarheid
 2. Overgang spoor bij Alting. Aanpassing van bestaande overgang ten gunste van fietsers en voetgangers
 3. Overgang spoor bij Oosterstraat. Aanpassing van bestaande overgang ten gunste van fietsers en voetgangers
 4. Stationsgebied. Tunnel om vanaf de oostkant bij het station te komen
 5. Spoortunnel. Aanleg spoortunnel om woningbouwplaatsen aan de oostkant beter te bereiken. En om de verkeerssituatie in Beilen te verbeteren
 6. Weg richting Westerbork. Klaarmaken voor de toekomst

Uitdagingen 'milieucontouren'

Bij woningbouw houden we rekening met milieu- en hindercontouren. Bijvoorbeeld wegen, spoor, bedrijvigheid en waterwinning. Bij Wervernd Perspectief Beilen moeten we bijvoorbeeld rekening houden met:

 • Hoogspanningsmast 220 kV. Deze mast loopt langs de noordkant van Beilen
 • Hoogspanningsmast 110 kV. Deze mast loopt parallel langs het spoor
 • Domo Friesland Campina Fabriek. Bij woningbouw in de buurt van de fabriek gelden extra eisen
 • Geluidsoverlast van snelweg A28
 • Geluidsoverlast van autoweg N381
 • Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied aan de oostkant van Beilen. Daar zijn extra maatregelen nodig voor toekomstige woningbouw
 • Geluidsoverlast van het spoor

Proces en planning

Periode Wat is er gebeurd of wat gaat er gebeuren
December 2023 Gemeenteraad heeft op 14 december 2023 ingestemd met het voorkeursrecht op Alting en Smalbroek. Daarmee heeft ook de gemeenteraad deze locaties aangewezen als kansrijk voor woningbouw bij Beilen.
Maart - mei 2024 We stellen een participatieplan op hoe we inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij Wervend Perspectief Beilen. Gemeenteraad besluit over participatieplan.
Mei 2024 We onderzoeken verder of het haalbaar is om woningen te bouwen in Alting en Smalbroek. Gemeenteraad beslist of de locaties kansrijk zijn voor woningbouw.
Juni - september 2024 We werken verder aan de plannen voor woningbouw bij Beilen. We verwerken de uitkomsten uit het onderzoek naar haalbaarheid en de participatie. Dit rapport (‘Nota van Uitgangspunten’) laten we vaststellen door de gemeenteraad. College van B&W werkt aan een conceptprogramma voor woningbouw. College van B&W stelt dit programma vast.
Juni - december 2024 Verder onderzoek of Alting en Smalbroek geschikt zijn voor woningbouw. Zoals onderzoeken naar geluid en bodem. Op basis van resultaten gaan we een bepalen of het omgevingsplan wel of niet gewijzigd kan worden.
Januari - mei 2025 Als blijkt dat het omgevingsplan gewijzigd kan worden, dan starten we met het wijzigen daarvan. Gemeenteraad stelt gewijzigde omgevingsplan vast.
Juni - september 2025 Vergunningaanvragen uitvoeren van omgevingsplan. College van B&W beslist over de vergunningsaanvraag.
Najaar 2025 - voorjaar 2026 Start woningbouw als de vergunningen worden goedgekeurd.

Contact

Als u vragen heeft, neem contact op via wpb@middendrenthe.nl.